Ing. Zuzana Mocňáková, PhD., produktový manažér hnojivá, INTERAGROS, a. s.

Maximálnu úrodu je možné získať zabezpečením všetkých výživových požiadaviek popri súbežnom znížení environmentálneho stresu. Akékoľvek obmedzenie rastu koreňov, pokles fotosyntetickej aktivity spôsobené chorobami, patogénmi či nedostatkom živín, môže výslednú produkciu značne limitovať. Dôležitou súčasťou pestovateľského programu sa tak stávajú odborné znalosti o tom, čo ovplyvňujú živiny v rastlinách a v akom množstve či forme a kedy je ich aplikácia najvhodnejšia.

Obr. 1: Možnosti aplikácie tekutého hnojiva AGRODAS TH v poraste slnečnice.

Ktorá zo živín je najdôležitejšia

Všeobecne platí, že rastliny pre svoj rast a vývin vyžadujú adekvátne množstvo makrobiogénnych (N, P, K, S, Mg, Ca) a mikrobiogénnych prvkov (Mn, Zn, B, Fe, Cu). O dosiahnutej úrode pritom nerozhoduje ich celkové množstvo, ale živina, ktorá sa v danom prostredí nachádza v minime – tzv. Liebigov zákon minima. Z hľadiska dôležitosti má vedúce postavenie dusík, ktorý je základným stavebným prvkom rastlín a po ňom nasledujú fosfor a draslík. Čoraz viac sa za štvrtú životne dôležitú živinu pre plodiny označuje síra. Podieľa sa na významných procesoch ako aktivácii enzýmov, syntéze chlorofylu, bielkovín, aminokyselín, ale aj metabolizme sacharidov v rastlinách. Okrem toho jej prítomnosť zvyšuje dostupnosť niektorých živín, ako je N, P, K a Zn. Nezastupiteľná je aj pri zvyšovaní odolnosti rastlín na abiotické stresy a podieľa sa aj na budovaní ich dobrého zdravotného stavu. Nedostatok síry môže negatívne ovplyvniť úrodu aj jej kvalitatívne parametre. Spoločne s dusíkom ju radíme medzi vysoko mobilné prvky v pôde a preto by sme nemali zabúdať na jej pravidelné dopĺňanie. Zvlášť limitujúcim sa tento prvok stáva na pôdach ľahkých, chudobných na organickú hmotu a v podmienkach, kedy zaznamenávame vyšší úhrn zrážok. Jednou z najefektívnejších možností, ako síru v priebehu vegetácie porastom dopĺňať, je aplikácia tekutých hnojív obsahujúcich síru – AGRODAS TH (N24 S8) a Stercosul® (N12 S26). Hlavné benefity, ktoré vyplývajú práve z aplikácie tekutej síry zhrňuje uvedená tabuľka.

AGRODAS TH – optimálna cesta k rentabilnej produkcii slnečnice

Pri pestovaní slnečnice je dôležité vytvoriť plán výživy a hnojenia, ktorý zabezpečí dostupnosť všetkých hlavných živín počas celej vegetačnej sezóny. Zvlášť dôležité postavenie, podobne ako pri ostatných olejninách, majú dusík a síra, ktoré je potrebné dodávať pre optimálny rast a vývin rastlinám slnečnice vo vyššom množstve. Dusík má vplyv na vlastnosti, ako je veľkosť a počet listov, veľkosť a hmotnosť nažiek ako aj obsah oleja. Dosiahnutie mnohých z týchto parametrov závisí od správnej interakcie medzi dusíkom a sírou. Z tohto pohľadu sa ako najlepšia cesta javí aplikácia tekutého hnojiva AGRODAS TH (N24 S8). Ideálne je hnojivo zapraviť vhodným aplikačným zariadením medzi riadky pri plečkovaní, od fázy vytvorenia 5. listu (obr. 1). Interakcia dusíka a síry v hnojive AGRODAS TH determinuje veľkosť listovej plochy, ktorá poskytuje vďaka efektívne prebiehajúcemu procesu fotosyntézy - fotoasimiláty potrebné pre správny vývin kvetov a nažiek. Dostatok síry podporuje v rastlinách okrem fotosyntetickej aktivity aj intenzívne delenie buniek, čím pozitívne ovplyvňuje výšku rastlín, ale aj veľkosť vytvoreného úboru a nažiek.

Dusíka musí byť primerane. Slnečnice vyvíjajúce sa v podmienkach nadmerného množstva dusíka majú podstatne nižší obsah oleja a zároveň sú viac citlivé na choroby (sklerotínia, botrytída, sivá škvrnitosť), zároveň platí, že nedostatočné množstvo dusíka môže viesť k nízkym úrodám. Síra v hnojive AGRODAS TH je preto kľúčová, pomáha rastlinám zefektívniť príjem a využitie dodaného dusíka. Dusík a síra obsiahnuté v hnojive sa nachádzajú vo viacerých formách (dusík ako - NO3, NH4, NH3 a síra ako - SO4 a S0), čo dáva predpoklad na ich lepšie využitie rastlinami počas vegetatívneho aj generatívneho rastu. Pôdna aplikácia hnojiva môže pomôcť sprístupniť rastlinám z pôdnej zásoby významné živiny ako P, Mn, Zn a Fe, pričom tento efekt môže byť viac výrazný na neutrálnych až alkalických pôdach. Druhú aplikáciu hnojiva AGRODAS TH je možné zrealizovať ešte pred kvitnutím vo fáze butonizácie – tvorbe kvetných pupeňov (obr. 1). Živiny aplikované v tomto čase eliminujú riziko predčasného opadania kvetov a navyše pomáhajú udržať listy zelené, teda fotosynteticky aktívne dlhšiu dobu po odkvitnutí, čo pozitívne ovplyvňuje tvorbu oleja v nažkách.

Viac informácií o možnostiach využitia tekutých hnojív obsahujúcich síru nájdete na našej internetovej stránke (www.interagros. sk). Rovnako sú Vám k dispozícii vo všetkých regiónoch odborne zdatní zástupcovia Interagrosu, ktorí sa tešia

Tab. 1: Hlavné benefity, ktoré vyplývajú z aplikácie tekutej síry
mapka5

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Trnava- sídlo spoločnosti
a korešpondenčná adresa:

Piešťanská 3, 917 01 Trnava

PREVÁDZKY:

Office Levice
Sv. Michala 4/A, 934 01 Levice

Office Dunajská Streda
Povodská cesta 14/A, 929 01 Dunajská Streda

STREDISKÁ

Šurany
Nitrianska cesta 1, 942 01 Šurany

Nový Tekov
Marušová 16/BL, 935 33 Nový Tekov

Bojničky
Bojničky 53/VO, 920 55 Bojničky

Dolný Štál
Okočská cesta č. 1038, 930 10 Dolný Štál

Bánovce nad Ondavou
Železničná stanica č. 239, 072 05 Bánovce nad Ondavou