Kukurica ako plodina poskytuje vysokú energetickú hodnotu. Z tohto dôvodu sa celosvetovo pestuje ako krmovina, potravina, ale aj cenná surovina pre spracovateľský priemysel. Má vysoký úrodový potenciál a právom je nazývaná „kráľovnou polí“. Úroda zrna vysoko produkčných hybridov kukurice je determinovaná faktormi ako klíma, pôda, no aj faktormi, ktoré má pestovateľ pevne vo svojich rukách. Správne hospodárenie s dusíkom a sírou môže byť jedna z ciest, ktorá pomôže pestovateľom maximalizovať úrody popri súbežnom zlepšení ekonomiky.

 

media15Ako ovplyvní dusík a síra úrodu kukurice?

Pri pestovaní kukurice patrí hnojenie dusíkom k jednému z najkritickejších aspektov agronomického riadenia a je rozhodujúcim faktorom pri získavaní vysokých úrod na celom svete. Dusík ako súčasť bielkovín, chlorofylu a takmer všetkých rastlinných štruktúr sa podieľa na mnohých fyziologických a biochemických procesoch, čím zlepšuje rast kukurice. Rovnako stimuluje aj rast koreňov a rozvoj plodín, pričom má súčasne synergický vplyv aj na ďalšie živiny. Považuje sa tak za hlavnú živinu rastlinnej výroby, ktorá môže v prípade nedostatku negatívne ovplyvniť rast a konečné úrody poľných plodín.

Požiadavky kukurice na dusík sú počas skorého vegetatívneho rastu nízke, avšak potom rapídne narastajú a ostávajú na vysokej úrovni niekoľko týždňov. Z tohto dôvodu sa zásobenie kukurice dusíkom na celú vegetáciu v jednej dávke javí ako neekonomické. Vzťah medzi absorpciou dusíka a rastom kukurice predurčuje rozdeliť celkový vstup dusíkatého hnojiva do viacerých aplikácii. Zároveň platí, že celková dávka dusíka by mala byť prispôsobená vyššiemu úrodovému potenciálu súčasných hybridov a súbežne by mala rešpektovať aj pôdno – klimatické faktory pestovateľského prostredia. Všeobecne sú v praxi využívané pri pestovaní kukurice vysoké dávky dusíka, ktoré predstavujú z pohľadu ekonomiky privysokú nákladovú položku. Ako riešenie tohto faktu sa intenzívne hľadajú možnosti ako zvýšiť príjem a využitie aplikovaného dusíka pri súčasnom znížení jeho strát, čo by pomohlo zlepšiť celkovú ekonomiku hnojenia dusíkom. Jednou z možností ako sa k danému cieľu priblížiť je aplikácia tekutých hnojív obsahujúcich dusík a síru (AGRODAS TH).

Ideálnym termínom ich aplikácie je v porastoch kukurice fáza od vytvorenia 5. listu. AGRODAS TH (N24 S8) odporúčame aplikovať pri plečkovaní do medziriadkov vhodným aplikačným zariadením. Toto tekuté hnojivo obsahuje 24% dusíka, pričom dusík je v hnojive v nitrátovej, amoniakálnej a močovinovej forme. Navyše môže pôsobiť ako inhibítor nitrifikácie. Spomaľuje premenu amoniakálneho dusíka na dusičnanový. Umožňuje, tak udržať v pôde amónnu formu dusíka aj niekoľko týždňov po aplikácii (v závislosti od pôdno-klimatických podmienok). Dusík dodaný takýmto spôsobom, majú rastliny pre tvorbu úrody k dispozícii dlhšiu dobu, a zároveň sa znižujú jeho straty – vyplavením a denitrifikáciou. Súčasne aplikovaná síra prostredníctvom hnojiva AGRODAS TH zefektívňuje príjem a využitie dodaného dusíka rastlinami. Agronomická prax potvrdzuje, že v tých rastlinách kukurice, ktoré vyrastajú v podmienkach deficitu síry je príjem dusičnanov ako aj aktivita enzýmu nitratreduktázy značne obmedzená. Síra zohráva významnú úlohu aj pri premene dusíka na bielkoviny. Podporuje fotosyntetickú aktivitu prostredníctvom zvyšovania chlorofylových pigmentov, syntézu esenciálnych aminokyselín a proteínov, translokáciu škrobu a dusíka do zrna kukurice, čo vedie k vyššej HTZ.

Lepšia dostupnosť živín z pôdnej zásoby

Úspešnosť pestovateľskej technológie závisí od úrovne výživy, ktorá by mala synchronizovať zdroje živín z pôdnej zásoby a z hnojív. Porasty kukurice pre tvorbu vysokého množstva biomasy potrebujú okrem dostatočného množstva dusíka a síry aj ostatné makro (P, K, Ca, Mg) a mikroelementy (Zn) v optimálnom pomere. Dostupnosť týchto živín z pôdnej zásoby je možné do určitej miery ovplyvniť aj prostredníctvom hnojív obsahujúcich síru a to najmä na neutrálnych a alkalických pôdach. V takomto prípade môže pôdna aplikácia tekutého hnojiva AGRODAS TH v kukurici pomôcť sprístupniť najmä fosfor ale aj mikroelementy ako je zinok. Fosfor sa v rastlinách účastní najmä na metabolických procesoch, ktoré sa spájajú s prenosom energie, fotosyntézou, no ovplyvňuje aj využitie ostatných biogénnych prvkov. Zinok pozitívne ovplyvňuje kvitnutie, opelenie a vývoj generatívnych orgánov. Dostatočná výživa týmito prvkami sa odzrkadlí v kompletnom ozrnení šúľka.

Pre pestovateľov, ktorý sa zaujímajú o správnu aplikáciou a potrebujú pomôcť s obstaraním hnojiva je Interagros pripravený rýchlo a profesionálne zareagovať. Odborne zdatní zástupcovia sú k dispozícii vo všetkých regiónoch a tešia sa na spoluprácu s Vami.

Ing. Zuzana Mocňáková, PhD.
Produktový manažér hnojivá

mapka5

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Trnava- sídlo spoločnosti
a korešpondenčná adresa:

Piešťanská 3, 917 01 Trnava

PREVÁDZKY:

Office Levice
Sv. Michala 4/A, 934 01 Levice

Office Dunajská Streda
Povodská cesta 14/A, 929 01 Dunajská Streda

STREDISKÁ

Šurany
Nitrianska cesta 1, 942 01 Šurany

Nový Tekov
Marušová 16/BL, 935 33 Nový Tekov

Bojničky
Bojničky 53/VO, 920 55 Bojničky

Dolný Štál
Okočská cesta č. 1038, 930 10 Dolný Štál

Bánovce nad Ondavou
Železničná stanica č. 239, 072 05 Bánovce nad Ondavou