Pre pestovateľov, ktorí hľadajú riešenie ako dosiahnuť čo najlepšiu úrodu pripravila spoločnosť Interagros, a. s. kvalitnú ponuku profesionálnej výživy. Ideálny pomer dusíka a síry v tekutej podobe hnojív je overenou alternatívou, ktorá je založená nie len na odborných poznatkoch ale hlavne na skúsenostiach z praxe na našich poliach. O tom, prečo by ste mali siahnuť po hnojivách AGRODAS TH (N24 S8) a Stercosul® (N12 S26) sa dozviete nižšie viac.

media10Oziminy ako pšenica a repka patria medzi nosné plodiny takmer každého poľnohospodárskeho podniku. Základným faktorom pri formovaní ich úrod je priebeh poveternostných podmienok počas vegetácie, ktorý však nevieme ovplyvniť. V priebehu jesene intenzívne zrážky komplikovali až znemožňovali vstup na polia. Ovplyvnili tak sejbu pšenice, no i následné ošetrenia porastov.

Prichádza jarné obdobie, v ktorom sa do značnej miery rozhoduje o konečných úrodách ozimných plodín. So zvyšujúcou sa teplotou sa zvyšuje aj dopyt rastlín po živinách, a zároveň sa zvyšuje riziko napadnutia rastlín patogénmi. Chýbajúce množstvo živín v pôdnom profile môže spomaliť rast rastlín, a zároveň zvýšiť ich náchylnosť na stresové faktory. Riadeným systémom výživy a hnojenia rastlín dusíkom a sírou môžeme cielene zlepšiť zdravotný stav porastov a súčasne dosiahnuť úrodový potenciál plodín pri požadovanej kvalite.

Vzájomná interakcia dusíka a síry

Dusík a síra patria medzi hlavné rastlinné živiny, ktoré sa podieľajú na tvorbe bielkovín a niekoľkých ďalších organických zlúčenín. Existuje medzi nimi interakcia z hľadiska príjmu, redukcie aj asimilácie. Literatúra popisuje pri jednotlivých poľných plodinách prítomnosť ideálneho pomeru N:S. Tento pomer môže byť v rozmedzí 10 – 20 :1, čo znamená, že rastlina na využitie 10 až 20 kg N potrebuje 1 kg S.

Antropogénne obohatenie pôd o síru už dnes neprebieha na úrovni ako sme boli zvyknutí pred rokmi a keď k tomu pripojíme nárast úrod, odvoz síry z poľa v podobe pozberových zvyškov, aplikáciu veľkého množstva dusíka bez síry, stáva sa tak na mnohých pôdach síra limitujúcim prvkom. V takýchto podmienkach je využiteľnosť aplikovaného dusíka značne obmedzená, a teda celá efektivita dusíkatého hnojenia klesá s dopadom na ekonomiku hnojenia dusíkom.

media14Zároveň praktické skúsenosti potvrdzujú, že na pôdach s deficitným obsahom síry zhoršujú zvyšujúce dávky N prejavy deficitu S na rastlinách. Napriek tomu, že dnes už množstvo poľnohospodárov zabudováva do pestovateľských technológii pôdnu aplikáciu síry, je tento makrobiogénny prvok potrebné dopĺňať aj v priebehu vegetácie. Prioritne na pôdach ľahkých, chudobných na organickú hmotu a v podmienkach, kedy zaznamenávame vyšší úhrn zrážok počas zimného a jarného obdobia. Práve počas týchto podmienok býva vymývanie síranov do hlbších vrstiev ornice výraznejšie. Možnosťou ako síru v priebehu vegetácie porastom dopĺňať je aplikácia tekutých hnojív obsahujúcich síru – AGRODAS TH (N24 S8) a Stercosul® (N12 S26).

Spoločná aplikácia dusíka a síry v porastoch pšenice ozimnej

V systéme výživy a hnojenia porastov pšenice, spadá aplikácia tekutých hnojív obsahujúcich síru (AGRODAS TH, Stercosul®) na začiatok steblovania (obr. 1). Práve v tomto období majú porasty na danú živinu najvyššie nároky. Spoločná aplikácia N a S udržuje fertilné odnože, čím sa zvyšuje počet klasov na jednotku plochy. Síra pozitívne ovplyvňuje aj počet kvietkov v kláskoch, tým aj počet zŕn v klase. V pestovateľskej praxi často pozorujeme, že vysoké úrody zrna riedia množstvo bielkovín v zrne, čím sa znižuje dosiahnutá kvalita. A práve dosiahnutie pekárenskej kvality je pri pestovaní pšenice dôležitým ekonomickým ukazovateľom. Z pohľadu kvality zrna je rozhodujúcim najmä obsah bielkovín v zrne, pričom rozhoduje množstvo aj kvalita. Oba tieto parametre sú formované v priebehu celej vegetačnej sezóny, pričom do značnej miery závisia od množstva N a S prijatého rastlinou.

Listová aplikácia síry v podobe hnojív AGRODAS TH a Stercosul® môže pozitívne ovplyvniť aj zdravotný stav porastu. Zdravý asimilačný aparát a zvlášť vlajkový list je schopný držať proces fotosyntetickej aktivity na maximálnej úrovni – čím sa podporí tvorba zrna. Aplikáciu tekutých hnojív AGRODAS TH a Stercosul® môžeme vďaka benefitom, ktoré pri pestovaní pšenice prinášajú vyhodnotiť ako vysoko rentabilné zásahy.

Foliárna aplikácia N a S v porastoch repky ozimnej

Obr, 1: Možnosti aplikácie tekutých NS hnojív pri pestovaní pšenice ozimnej

* Hnojivo Stercosul® sa odporúča foliárne aplikovať vo forme roztoku s kvapalnými N-hnojivami (celkový N by nemal presiahnuť 10 % hmotnostných)Obr, 2: Možnosti aplikácie tekutých NS hnojív pri pestovaní repky ozimnej

* Hnojivo Stercosul® sa odporúča foliárne aplikovať vo forme roztoku s kvapalnými N-hnojivami (celkový N by nemal presiahnuť 10 % hmotnostných)

V systéme výživy repky sú zvlášť dôležité z pomedzi všetkých - dusík a síra. Práve tieto makrobiogénne prvky by mali byť dopĺňané priebežne počas celej vegetácie, čím zabezpečíme plynulý vývoj porastov. Ich spoločná aplikácia v priebehu jarného obdobia pozitívne ovplyvňuje rast a štruktúru porastu (obr. 2). Štúdie potvrdili, že porasty repky vyvíjajúce sa v podmienkach dostatočného množstva amónneho dusíka asimilujú N a S výraznejšie. V tomto kontexte môže aplikácia kvapalných hnojív AGRODAS TH a Stercosul® významne stimulovať metabolizmus síry v rastlinách. Dané hnojivá pôsobia ako inhibítory nitrifikácie, a teda spomaľujú premenu amoniakálneho dusíka na dusík dusičnanový. Udržujú dostupnosť amónneho dusíka v pôde po dlhšiu dobu, čím dochádza k jeho lepšiemu/maximálnemu využitiu rastlinami.

Síra prítomná v hnojivách AGRODAS TH a Stercosul ® zamedzuje vzniku deficitu síry v rastlinách, ktorý pozorujeme v jarnom období najmä na asimilačnom aparáte rastlín. Najmladšie listy vedia trpieť chlorózou, ich okraje môžu mať fialový okraj, navyše môžu byť napadnuté plesňou. Neskôr má deficit S dopad aj na tvorbu kvetenstva (svetlé kvety v malom počte) a šešúľ, ktoré sú deformované a vznikajú v menšom množstve. Nízky obsah síry redukuje celkovú úrodu semena repky, a zároveň môže zhoršiť kvalitu produkcie (nižší obsah oleja).

Rastliny repky v neskoršom období vegetácie vyžadujú dostatočné zásoby sacharidov, čo zabráni predčasnému opadaniu šešúľ, čo by mohlo viesť k vysokým stratám na úrode. Na rozdiel od obilnín, ktoré remobilizujú svoje zásoby, olejniny sa spoliehajú na aktuálny prísun počas tohto obdobia. Neskoršou aplikáciou hnojív AGRODAS TH a Stercosul ® do fázy butonizácie pomáhame rastlinám udržať listy v zelenom stave. Práve v zelených listoch prebieha efektívne proces fotosyntézy a tvorba sacharidov počas dôležitej fázy plnenia semien, a preto neskorá foliárna aplikácia živín N a S vytvára predpoklad pre dosiahnutie vyššej úrody.

Aplikáciou síry v podobe hnojiva AGRODAS TH alternatívne Stercosul® dokážeme v rastlinách repky ovplyvniť nielen množstvo bielkovín, ale aj ich kvalitu, a to hlavne prostredníctvom syntézy aminokyselín obsahujúcich síru. Vytvorené aminokyseliny (cysteín, methionin) slúžia potom ako prekurzory koenzýmov a glukosinulátov. A práve v porastoch repky prítomnosť glukosinulátov zvyšuje odolnosť repky na choroby a aj patogény. Všeobecne potom platí, že zdravý porast repky vedie k vysokým úrodám a dobrej kvalite.

Bohatá sieť odborne fundovaných zástupcov Ineragrosu je pripravená s vami diskutovať aj ďalšie rozmery tekutých hnojív, a zároveň pre vás pripraviť na mieru ušitú ponuku pri obstaraní toho čo je pre vaše pole najlepšie. Neváhajte sa preto na nás čo najskôr obrátiť.

Ing. ZUZANA MOCŇÁKOVÁ, PhD. produktový manažér hnojivá

mapka5

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Trnava- sídlo spoločnosti
a korešpondenčná adresa:

Piešťanská 3, 917 01 Trnava

PREVÁDZKY:

Office Levice
Sv. Michala 4/A, 934 01 Levice

Office Dunajská Streda
Povodská cesta 14/A, 929 01 Dunajská Streda

STREDISKÁ

Šurany
Nitrianska cesta 1, 942 01 Šurany

Nový Tekov
Marušová 16/BL, 935 33 Nový Tekov

Bojničky
Bojničky 53/VO, 920 55 Bojničky

Dolný Štál
Okočská cesta č. 1038, 930 10 Dolný Štál

Bánovce nad Ondavou
Železničná stanica č. 239, 072 05 Bánovce nad Ondavou