Každý poľnohospodár má cieľ dopestovať čo najvyššiu produkciu v požadovanej kvalite pri čo najnižších nákladoch. Pre dosiahnutie tohto neľahkého cieľa sa stáva kľúčová stratégia výživy a hnojenia porastov a s tým spojený výber hnojív. Spoločnosť Interagros, a. s. ako skúsený dodávateľ agro -produktov poskytuje svojim partnerom celú škálu kvalitných priemyselných hnojív a aktuálne prináša na trh tekutých hnojív dusíkaté hnojivá s obsahom síry, ktoré pomáhajú maximalizovať úrodu a jej kvalitu. Navyše zefektívňujú systém hnojenia dusíkom, čo vedie k želanej vyššej rentabilite pestovateľa.

 

media3 2021Agronomický a ekonomický význam tekutých hnojív

Pri korekcii výživového stavu poľných plodín má veľký význam výber hnojív a správne načasovanie ich aplikácie. Živiny je najvhodnejšie dodávať plodinám v čase ich najväčšej potreby. Maximalizuje sa tak ich príjem rastlinou, znižuje riziko ich straty, či plytvania čo zlepšuje efektivitu pestovania a farmárovi prináša zisk. Tento cieľ je možné dosiahnuť aj s pomocou aplikácie tekutých NS hnojív - AGRODAS TH (N24 S8) a Stercosul® (N12 S26). Práve optimálny pomer dusíka a síry v plodinách zaisťuje lepšiu využiteľnosť dusíka, čím sa výrazne podporí úroda, kvalitatívne parametre produkcie a v neposlednom rade odolnosť rastlín voči nepriaznivým podmienkam prostredia. Hnojivá AGRODAS TH a Stercosul® je možné aplikovať nielen na jeseň a jar, no i pred sejbou, po vzídení porastov a aj počas vegetácie. Je možné miešať ich s inými tekutými hnojivami obsahujúcimi makro a mikroprvky. Pestovateľ má tak možnosť vytvoriť hnojivá – špecifické mixy živín, ktoré spĺňajú požiadavky pestovaných plodín na rôznych parcelách v rámci jednej farmy. Náhle zmeny počasia sú už každoročnou realitou. Patrí k nim aj problém pôdneho sucha počas vegetácie, ktoré má negatívny dopad na rast a vývoj rastlín. V takýchto podmienkach je značne obmedzená využiteľnosť živín z granulovaných hnojív a optimálnym nástrojom na vylepšenie výživového stavu plodín je aplikácia tekutých hnojív, ktoré ponúka Interagros.

Sofistikovaná a ekonomická aplikácia dusíka

Z hľadiska pestovateľských postupov býva aplikácia dusíkatých hnojív kľúčovým faktorom dosiahnutia požadovanej úrody. Dlhodobá prax potvrdzuje, že iba 40 – 70 % z aplikovaného dusíka je využitá plodinami. Výzvou pre poľnohospodárov je teda maximalizovať príjem každej aplikovanej dávky dusíkatých hnojív poľnými plodinami. Hnojivo AGRODAS TH obsahuje celkom 24% dusíka a to v niekoľkých formách – nitrátová, amoniakálna a močovinová. Zatiaľ čo dusičnanová forma je pre rastliny okamžite využiteľná, amónny a močovinový dusík sa mikrobiálnou aktivitou za priaznivých podmienok prostredia premieňa na dusičnanový. Pri tejto premene dochádza k značným stratám, ktoré sú variabilné a značne závislé od interakcii medzi poveternostnými podmienkami (zrážky, teplota) a pôdou (typ a druh, pH atď.). Veľkou výhodou tekutých hnojív AGRODAS TH a Stercosul® je, že pôsobia ako inhibítor nitrifikácie. Spomaľujú premenu amoniakálneho dusíka na dusík dusičnanový. Tým sa významne znižujú straty dusíka vyplavením a denitrifikáciou a uvoľňovanie dusíka sa presúva do dlhšieho časového obdobia, čím dochádza k jeho lepšiemu/maximálnemu využitiu plodinami.

Síra - kľúč k vysokej úrode a kvalitnej produkcii

O význame a nutnosti použitia síry v pestovateľských technológiách sa presvedčuje čoraz viac pestovateľov. Prostredníctvom aplikácie tekutých hnojív - AGRODAS TH a Stercosul®. dodávame plodinám síru v dvoch formách - síranovú (SO4 -) a elementárnu síru (S0). Síra vo forme SO4 - je rastlinami okamžite prijateľná a využiteľná. Naopak elementárna síra musí byť vplyvom pôdnych mikroorganizmov premieňaná na SO4 -, čím sa značne predlžuje čas, kedy je dostupná pre rastliny počas vegetačného obdobia. Prítomnosť síry môže v prípade neutrálnych a alkalických pôd podporiť sprístupnenie niektorých mikroelementov (Zn, Fe, Mn, Cu) pre plodiny. Síra predstavuje jeden zo základných makrobiogénych prvkov, pričom je hlavnou zložkou rastlinných bielkovín a aminokyselín. Podieľa na raste a jej dostatočné množstvo v rastlinách pozitívne ovplyvňuje aj kvalitatívne parametre produkcie olejnín (obsah oleja, zloženie mastných kyselín), pšenice (obsah proteínov a gluténu v zrne), kukurice (obsah škrobu a HTZ), dokonca i v cukrovej repe (cukornatosť buliev).

Flexibilita dodávok hnojív a odborné poradenstvo

Oba typy tekutých hnojív sú pre pestovateľov pripravené na skladoch a vieme zabezpečiť promptné dodávky v rámci celej SR počas vegetačného obdobia. Dodávky hnojiva sú realizované auto cisternami (24 t) alebo kamiónovú prepravou (IBC kontajnery). Pre viac informácií o produktoch a možnostiach ich aplikácie kontaktujte náš tím regionálnych zástupcov a manažérov, ktorí sú vám k dispozícii všade tam, kde ich potrebujete.

Ing. Zuzana Mocňáková, PhD.
produktový manažér hnojivá

mapka5

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Trnava- sídlo spoločnosti
a korešpondenčná adresa:

Piešťanská 3, 917 01 Trnava

PREVÁDZKY:

Office Levice
Sv. Michala 4/A, 934 01 Levice

Office Dunajská Streda
Povodská cesta 14/A, 929 01 Dunajská Streda

STREDISKÁ

Šurany
Nitrianska cesta 1, 942 01 Šurany

Nový Tekov
Marušová 16/BL, 935 33 Nový Tekov

Bojničky
Bojničky 53/VO, 920 55 Bojničky

Dolný Štál
Okočská cesta č. 1038, 930 10 Dolný Štál

Bánovce nad Ondavou
Železničná stanica č. 239, 072 05 Bánovce nad Ondavou